bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Główne zadania Żłobka

  1. Zadaniem żłobka jest sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do 3 lat, a w indywidualnych przypadkach górna granica wieku może być przesunięta do lat 4.
  2. Opieka o której mowa w ust. 1 polega na zapewnieniu dziecku pobytu w warunkach zbliżonych do istniejących w domu rodzinnym, a w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa, prawidłowego żywienia i wychowania.

Do zadań żłobka w szczególności należy:

  • sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi pozbawionymi opieki domowej w czasie pracy ich rodziców i opiekunów,
  • zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego, odpowiedniego do ich wieku i potrzeb rozwoju,
  • zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego i psychofizycznego dzieci,
  • zapewnienie wyżywienia uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe
  • wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych odpowiednio do ich wieku, a także przygotowanie ich do życia w społeczeństwie,
  • współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacji i wychowania w żłobku i w domu.


Opublikował: Paweł Ogrodnik
Publikacja dnia: 05.04.2013
Podpisał: Emilia Świtoń
Dokument z dnia: 14.02.2013
Dokument oglądany razy: 2 423