bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO „TĘCZOWY ŚWIAT” W BRZEGU

Spis treści:

Rozdział I- Postanowienia ogólne
Rozdział II- Zadania żłobka.
Rozdział III- Zasady przyjmowania dzieci do żłobka
Rozdział IV Zakres udzielanych świadczeń i obowiązki rodziców
Rozdział V- Organizacja żłobka i obsada osobowa
Rozdział VI- Gospodarka finansowa
Rozdział VII- Postanowienia końcowe

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Żłobek Miejski "Tęczowy Świat" działa na podstawie:
- ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z dnia 3 marca 2011 r.)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U z 2009 r Nr 157, poz 1240, z pózn. zm.)
- innych przepisów, dotyczących jednostek budżetowych
- statutu Żłobka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 marca 2011 r.


§ 2


1. Obszar działania obejmuje Gminę Miasto Brzeg.
2. Do żłobka mogą być w miarę wolnych miejsc przyjete dzieci spoza terenu Gminy Miasto Brzeg.
3. Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy (z wyjatkiem przerwy wakacyjnej), w dni robocze od godziny 6∞ do godziny 18∞

II. Zadania żłobka

§3


1. Zadaniem żłobka jest zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodni do lat 3.
W indywidualnych przypadkach górna granica wieku może być przesunięta do lat 4.
2. Opieka, o której mowa w ust.1 polega na zapewnieniu dziecku pobytu w warunkach zbliżonych do istniejących w domu rodzinnym,a w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa, prawidłowego żywienia i wychowania.
3. Do zadań Żłobka należy w szczególności:
- sprawowanie opieki zdrowotnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi pozbawionymi opieki domowej w czasie pracy ich rodziców lub opiekunów,
- zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju,odpowiedniego do ich wieku i potrzeb,
- zapewnienie warunków do prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dzieci,
- przyjmowanie dzieci i prowadzenie ich ewidencji,
- zapewnienie wyżywienia, uwzględniającego obowiązujące normy żywieniowe, dbanie o jakość, smak i estetykę posiłków,
- prowadzenie spraw zwiazanych z odpłatnością za pobyt dziecka w żłobku,
- wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci odpowiednio do ich wieku,a także przygotowanie ich do życia w społeczeństwie,
- współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacji i wychowania w żłobku i w domu.

III. Zasady przyjmowania dzieci do żłobka

§4

1.Przed przyjęciem dziecka do żłobka rodzic powinien wypełnić "kartę zgłoszenia dziecka do żłobka"(wzór karty stanowi zał. Nr 1 do Regulaminu Przyjmowania Dzieci do Żłobka).
2. Rodzic powinien zgłosić się z dzieckiem do lekarza po zaświadczenie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do żłobka.
3.Zaświadczenie jest ważne 3 dni.
4.W ciągu tych 3 dni należy zgłosić się do żłobka na wywiad z pielęgniarką, dotyczący dziecka.
5.Rodzic przy takim wywiadzie powinien posiadać:
aktualną książeczkę zdrowia dziecka, potwierdzającą terminowość szczepień,
zaświadczenie od lekarza,
kartę zgłoszenia dziecka,
6.Po wywiadzie dziecko zostaje zakwalifikowane do określonej grupy żłobkowej i przyjęte do żłobka.
7.Korzystanie ze żłobka ma charakter odpłatny, określony odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu.

IV. Zakres udzielanych świadczeń i obowiązki rodziców.

§5

1.Celem żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej na rzecz małego dziecka.
2.Udzielane świadczenia obejmują zgodnie z normami dla wieku
dziecka:
wyżywienie,
usługi opiekuńczo pielęgnacyjne,
higienę snu i wypoczynku,
organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu,
działania profilaktyczne,
działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze,
działania na rzecz kształtowania postaw społecznych i usamodzielniania,
udzielanie dorażnej pomocy medycznej,
bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

§6

1.W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi rodzice dzieci uczęszczających do żłobka powinni :
- przyprowadzać dziecko zdrowe,
- zaopatrzyć dziecko w miękkie domowe obuwie za wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym, pampersy, bieliznę i odzież na zmianę,
- zgłaszać każdą planowaną nieobecność dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej dzień przed dniem nieobecności, a przypadku choroby dziecka - w pierwszym dniu nieobecności dziecka.
- do żłobka nie są przyjmowane dzieci chore, w razie stwierdzenia zachorowania dziecka w trakcie pobytu w placówce rodzice lub opiekunowie na wezwanie żłobka winni
bezzwłocznie odebrać dziecko.
- rodzice powinni powiadamiać o każdym zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w żłobku.
- każde dziecko korzystające ze świadczeń żłobka powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców(opiekunów) lub pisemnie upoważnioną przez rodziców osobę.
przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) lub inna upoważniona osoba,co do której zachodzi obawa, że nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem ( stany emocjonalne, odurzenie i inne) dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
w przypadku nie odebrania dziecka ze żłobka przez rodzica lub inną upoważnioną osobę najpóżniej do godziny zakończenia działalności żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub braku kontaktu i niemożnością skontaktowania sie z rodzicem lub upoważnioną osobą kierownik lub inny pracownik żłobka zawiadomi jednostkę policji w Brzegu. O takiej sytuacji pracownik żłobka pozostawia informację na drzwiach żłobka o miejscu pobytu dziecka i telefon kontaktowy.

V. Organizacja żłobka i obsada osobowa.

§ 7

1.Żłobek funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy (z wyjatkiem przerwy wakacyjnej), w dni robocze od godziny 6°°do godziny 18°°.
2.Organizację dnia pracy placówki ( w tym godzin posiłków i czynności opiekuńczo wychowawczych) określa ramowy rozkład dnia,ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych, możliwości psychofizycznych zgody z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

§ 8

1.Zasady przyjmowania dzieci do żłobka określa Regulamin Żłobka ustalony przez Dyrektora, dostępny dla ogółu rodziców i znajdujący się przy głównym wejściu do żłobka.
2.Opieka nad dziećmi sprawowana jest w grupach, w których dzieci umieszczane są wg kryterium wiekowego i rozwoju psycho- fizycznego. Odpowiednich ustaleń kwalifikacyjnych dokonuje dyrektor placówki przy współpracy z pielęgniarką żłobka.

§ 9


1.Strukturę organizacyjną żłobka stanowią:
1) Dyrektor żłobka
2) Dział opiekuńczo -wychowawczy
3) Dział opieki medycznej
4) Dział księgowo- administracyjny
5) Dział gospodarczy

§ 10


1.Dyrektor zarządza żłobkiem, reprezentuje go na zewnątrz oraz podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania placówki jednoosobowo w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.
2.Podczas nieobecności dyrektora zastępstwo pełni pracownik upoważniony przez dyretora w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 11


1.W dziale opiekuńczo wychowawczym pracują dyplomowane opiekunki dziecięce i salowe.
2. Zadania działu opiekuńczo – wychowawczego:
1) sprawowanie opieki nad dziećmi w następujących grupach
wiekowych:
a) od 4 m-cy do 15 m-cy
b) od 16 m-cy do 2 lat
c) od 2 lat do 3 lat (z uwzględnieniem indywidualnych przypadków do lat 4)
2) realizacja zajęć rozwojowo -wychowawczych,
3) przyjmowanie i codzienny przegląd dzieci,
4) wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych.

§ 12

1. Zadania działu opieki medycznej realizowane są przez pielęgniarkę. Należą do nich:
1) prowadzenie dokumentacji medycznej,
2) doszkalanie personelu w zagadnieniach zdrowotnych,
3) współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia metod pielęgnacji dzieci w żłobku i w domu.
4) współudział w opracowywaniu jadłospisu,
5) nadzorowanie prac kuchni mlecznej,
6) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych u dzieci nowoprzyjętych.

§ 13


1. Zadania działu księgowo administracyjnego są realizowane przez:
1) główną księgowa,
2) referenta administracyjnego,
2. Do zadań tego działu w szczególności nalezy:
1) prowadzenie spraw księgowo-płacowych,
2) kontrola i analiza prawidłowości operacji finansowych,
3) dokonywanie płatności otrzymywanych dowodów, faktur, rachunków,
4) sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) biurowa obsługa funduszu socjalnego,
6) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

§ 14


1. Dział gospodarczy tworzą:
1) kuchnia ogólna,
2) kuchnia mleczna,
3) referent
4) pracownik gospodarczy,
5) pralnia
2. Zadania kuchni ogólnej:
1) przygotowywanie posiłków
2) dbanie o jakość posiłków,
3) terminowe i higieniczne przygotowanie posiłków zgodnie z jadłospisem.
3. Zadania kuchni mlecznej:
1) przygotowywanie posiłków dla dzieci grupy niemowlęcej,
2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
4. Zadanie referenta:
1) prowadzenie i zaopatrywanie magazynu żywnościowego i chemicznego,
2) wydawanie produktów żywnościowych z magazynu do kuchni,
3) prowadzenie dokumentacji niezbędnej w zakresie gospodarki magazynowej,
4) sporządzanie jadłospisów,
5) dokonywanie zakupów związanych z prowadzeniem magazynu.
5. Zadania pracownika gospodarczego:
1) dbałość o porządek i czystość wokół żłobka
2) koszenie trawy i pielęgnacja krzewów
3) w okresie zimowym odśnieżanie,
4) pomoc referentce w przewożeniu zakupów,
5) dokonywanie drobnych napraw sprzętu, zabawek.
6. Zadania pralni:
1) przyjmowanie do pralni i wydawanie bielizny i odzieży od i do poszczególnych grup dziecięcych i odzieży ochronnej personelu.
2) wykonywanie wszystkich czynności związanych z praniem bielizny (prasowanie suszenie, maglowanie)
3) przestrzeganie przepisów sanitarnych (dezynfekowanie bielizny)
4) przestrzeganie właściwego i oszczędnego wykorzystania środków do prania,
5) przestrzeganie utrzymania w należytym porządku maszyn i sprzętu pralniczego oraz stanu sanitarnego pomieszczeń.

VI.Gospodarka finansowa

§ 15


1. Żłobek jest prowadzony w formie jednostki budżetowej finansowanej z budżetu miasta.
2. Żłobek jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
3. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków zwany "planem finansowym".

VII. Postanowienia końcowe

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.Opublikował: Paweł Ogrodnik
Publikacja dnia: 05.04.2013
Podpisał: Emilia Świtoń
Dokument z dnia: 14.02.2013
Dokument oglądany razy: 4 356