bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Regulamin przyjmowania dzieci do żłobka miejskiego Tęczowy Świat w Brzegu na rok szkolny 2014/2015

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 2/2014
Dyrektora Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat”
z dnia 20.01.2014 r.


REGULAMIN PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
„TĘCZOWY ŚWIAT” W BRZEGU na rok szkolny 2014/2015

§ 1

1. Przebieg rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego „Tęczowy Świat” odbywa się w terminie od 01.04.2014 r. do 30.05.2014 r.

 • od 01.04.2014 r. do 11.04.2014 r. pobieranie w żłobku lub drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej zlobek-teczowyswiat.pl „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka”
 • od 14.04.2014 r. do 30.04.2014 r. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy) od godz. 8:00 do godz.14:00 przyjmowanie „Kart zgłoszenia” przez dyrektora żłobka oraz osobę upoważnioną
 • w dniu 19.05.2014 r. wywieszenie list dot. dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka /listy są nieimienne, podany jest indywidualny numer nadany każdemu zgłoszeniu/.

2. Rodzice/opiekunowie prawni po uzyskaniu pozytywnego wyniku rekrutacji do żłobka zobowiązani są do podpisania umowy o świadczeniu usług między w/w a żłobkiem. Nie podpisanie umowy w wyznaczonym przez organ prowadzący terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.

Terminy podpisywania umów:

 • od 21 maja 2014 r. do 23 maja 2014 r. w godzinach: 6-15
 • od 26 maja 2014 r. do 27 maja 2014 r. w godzinach: 7-16
 • od 28 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r. w godzinach: 8-14


§ 2

1. Do Żłobka przyjmowane będą dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasta Brzeg według następujących kryteriów:
Kryteria podstawowe przyjęcia dziecka do żłobka:

 • dzieci kontynuujące pobyt w żłobku spełniające warunek dotyczący zatrudnienia obojga rodziców
 • dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym pogotowiu opiekuńczym,
 • dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym,
 • dziecko rodzica/opiekuna pracującego lub uczącego się w systemie dziennym, samotnie wychowującego;

Kryteria dodatkowe przyjęcia dziecka do żłobka:

 • dziecko obojga rodziców pracujących, którego rodzeństwo kontynuuje pobyt w danym żłobku
 • dziecko rodziców pracujących pochodzące z rodziny wielodzietnej
 • dziecko, którego jedno z rodziców pracuje

§ 3

1. Naboru w ciągu roku szkolnego dokonuje dyrektor Żłobka zgodnie z przyjętymi kryteriami wynikającymi z par. 2. Dzieci, które nie zostały przyjęte do żłobka w terminie rekrutacji tj. od 01.04.2014 r. do 30.05.2014 r. umieszczone zostaną na tzw. liście rezerwowej, która obowiązywać będzie do czasu ogłoszenia nowej rekrutacji. Żłobek Miejski w momencie dysponowania wolnym miejscem uzupełnia je dziećmi z powstałej listy rezerwowej. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której dzieci dysponują taką samą ilością punktów wynikających z Karty zgłoszenia o przyjęciu do żłobka decyduje komisyjne losowanie.


§ 4


1. Dyrektor Żłobka powołuje Komisję Rekrutacyjną Żłobka
2. Zadania dyrektora Żłobka jako Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej Żłobka
- organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
-prowadzenie prac Komisji w okresie od 05.05.2014 r. do 14.05.2013 r. w godzinach 9-11 w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

 • wyznaczenie protokolanta
 • zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji zobowiązań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
 • zapoznanie z wykazami zgłoszeń do Żłobka
 • zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do Żłobka
 • kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję zgłoszeń dzieci do Żłobka na podstawie karty zgłoszenia dziecka złożonej przez rodziców
 • nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną

2. Zadania Członków Komisji Rekrutacyjnej Żłobka.

– wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Rekrutacyjnej
– sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym
– weryfikowanie złożonych kart pod względem spełniania kryteriów
– sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

§ 5

1. Przepisy końcowe:

 • przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych
 • przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę posiadającą co najmniej troje dzieci
 • osobą upoważnioną do pełnienia obowiązków związanych z rekrutacją dzieci do tut. żłobka jest referent ds. administracji i żywienia Pani Aneta Biały
 • kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego
 • w przypadku dużej ilości zgłoszeń uzyskujących taką samą liczbę punktów odbędzie się komisyjne losowanie; w skład komisji wchodzą Dyrektor żłobka, przedstawiciel Rady Rodziców oraz osoba upoważniona do pełnienia obowiązków związanych z rekrutacją dzieci
 • dokumentację dotyczącą rekrutacji stanowią: załącznik nr 1 – karta zgłoszenia dziecka do żłobka Wszelkie dokumenty dodatkowe potwierdzające dane rodziny są ujęte w w/w karcie.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU REKRUTACJI ZOSTANIE UAKTYWNIONY DNIA 01.04.2014 ROKU

Regulamin w pdfOpublikował: Paweł Ogrodnik
Publikacja dnia: 27.01.2014
Podpisał: Emilia Świtoń
Dokument z dnia: 14.02.2013
Dokument oglądany razy: 4 197